اهمیت لمس کردن در روابط زناشویی

تحقیقات اخیر در مورد رابطه جنسی و عشق نشان داده است که لمس کردن، هم  درزنان و هم مردان مهم است، به خصوص برای رضایت جنسی مردان، شادی رابطه و تعهد زناشویی مهم است.     این موضوع برای افرادی که به مطالعه عشق و رابطه جنسی پرداخته اند بسیار تعجب آور بوده است ،اگر …

اهمیت لمس کردن در روابط زناشویی ادامه »