7 حقیقت قدرتمند که می تواند زندگی شما را بهبود دهد

  لذتها می توانند بوسیله توهمات پشتیبانی شوند؛ اما شادی بر حقیقت استوار است. ( Sébastien-Roch Nicolas De Chamfort) اینکه چگونه زندگی کنید بوسیله باورهای شما تعیین می شود، مردمی که دنیا را  تغییر می دهند، اعتقاد به این موضوع دارند که  حقایق قدرتمندی  آنها را به سمت بزرگی و عظمت هدایت می کند. 7) …

7 حقیقت قدرتمند که می تواند زندگی شما را بهبود دهد ادامه »