حقایق مرگبار در مورد مرگ

  هر سال حدود 56 ميليون نفر در دنيا مي ميرند.   17.5 ميليون مورد مرگ که از ان اگاهی دارید با امراض قلبی رخ می دهد.   7.6 ميليون مورد مرگ به علت سرطان ها هستند.   7.1 ميليون نفر مرگ ومير مربوط به فشار خون بالا هستند.   4.4 ميليون نفر به علت …

حقایق مرگبار در مورد مرگ ادامه »