تخمین سن براساس آمادگی سیستم عصبی

آزمون تعادل یک پا را بالا برده و زانو را در زاویه 90 درجه خم کنید ودستان خود را از طرفین […]

تخمین سن براساس آمادگی سیستم عصبی بیشتر بخوانید »