ارتباط بین مصرف ماری جوانا و بروز رفتارهای خشونت آمیز

تحقیقات انجام شده نشان داده اند که مصرف زیاد حشیش باعث بروز رفتار خشونت آمیز می شود، چرا که حشیش باعث تغییر در عملکرد مغز می شود. محققان در مورد ارتباط احتمالی بین استفاده از ماری جوانا و جرم و جنایت و رفتارهای خشونت آمیز هم بررسی های گسترده ای انجام داده اند. در مقابل …

ارتباط بین مصرف ماری جوانا و بروز رفتارهای خشونت آمیز ادامه »