چرا خانم ها مردان شوخ طبع را دوست دارند؟

همه خندیدن را دوست دارند، به ویژه وقتی که شخص دیگری سرگرمی و شوخی را ایجاد کند. طبق بررسی هایی که اخیرا انجام شده، زمانی که این خندیدن با روابط عاشقانه در ارتباط است، واقعا تاثیر فوق العاده ای بر روی فرد خواهد داشت. در انتخاب جنسی و معاشقه نیز افراد برون گرا ترجیح داده …

چرا خانم ها مردان شوخ طبع را دوست دارند؟ ادامه »