عزت نفس یا حرمت نفس چیست و چگونه تقویت می شود؟

یک احساس ،درک یا باور درونی تقریبا ثابت و پایدار مبتنی بر واقعیت نسبت به ارزش وتوانمندی خود است. حرمت نفس پایین همچون ترازو یا خط کش درونی است که با ان خود را  ارزیابی کرده و می سنجد وبر اساس ان حس ،فکر و رفتار می کند.تمامی افراد به درجاتی د ارای حرمت نفس …

عزت نفس یا حرمت نفس چیست و چگونه تقویت می شود؟ ادامه »