آیا حبس کردن نفس در کودکان خطرناک است؟

فرزند من دو سالش است و هنگامی که ناراحت می شود نفس اش را در سینه حبس می کند و این موضوع مرا می ترساند. آیا این موضوع عادی است؟ این موضوع که کودکان نفس خود را در سینه محبوس می کنند موضوعی کاملا رایج در میان کودکان نوپا است. بهترین راه برای اینکه او …

آیا حبس کردن نفس در کودکان خطرناک است؟ ادامه »