درمان های جدید و علمی آلزایمر/فراموشی !

درمان دمانس / فراموشی  شامل مراحل مختلف است: ابتدا اثبات وجود فراموشی  سپس تشخیص نوع فراموشی( نوع آلزایمر, فرونتوتمپورال, عروقی و …) و نیز تعیین شدت بیماری از نظر دارو درمانی : دو دسته دارو در حال حاضر اثرات آماری خوبی در کاهش علائم و کند کردن پیشرفت بیماری  مطرح هستند: اولین دسته داروهای مهارکننده …

درمان های جدید و علمی آلزایمر/فراموشی ! ادامه »