شوخی های نا بجا

بعضی از کودکان یا حتی بزرگسالان ، ممکن است انقدر شوخی کرده که به بی مزه گی بینجامد، جک های کوتاه بی مزه ای را بیان می کند که خودش اولین فردی است که شروع به خنده می کند. گاهی از نظر بزرگ ترها این رفتار بچه شان غیر طبیعی بوده و نگران میشوند، اما …

شوخی های نا بجا ادامه »