تست خواب

تفسیر تست خواب | جواب تست خواب

تفسیر تست خواب در جایروس اعضای تیم خواب جایروس،  اطلاعات جمع آوری شده در طول تست خواب را بررسی و ارزیابی و نمره دهی اولیه می کنند. این فرآیند یک تا دو روز طول می کشد. سپس تفسیر نهایی تست خواب ممکن است چندین روز تا دو هفته طول بکشد تا تست خواب شما به درستی …

تفسیر تست خواب | جواب تست خواب ادامه »