نشانه های اختلال دوقطبی (جنون افسردگی )

نشانه های اختلال دوقطبی (جنون افسردگی ) در زندگی روزمره، افراد احساسات و خلق و خوی متفاوتی همچون  سرخوردگی، شادی و خشم دارند. تمایز مهم بین اختلال دو قطبی و احساسات طبیعی این است که فرد توانایی کنترل این احساسات را ندارد و در نتیجه در انجام وظایف و فعالیت های روزانه دچار مشکل می شود. بیمار، …

نشانه های اختلال دوقطبی (جنون افسردگی ) ادامه »