ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت عضلات خیاطه

این تمرین را چگونه باید انجام دهیم؟ در وضعیت نشسته قرار گرفته و پای فعال را به سمت بالا آورده و از قسمت مچ پا روی ران پای غیر فعال قرار میدهیم مسیر بالا آوردن پای فعال راستای ساق غیر فعال باشد. 10 حرکت برای هر پا مفید است. این تمرین از چه بیماری هایی …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت عضلات خیاطه ادامه »