برای دریافت درمان افسردگی این نکات را فراموش نکنید!

برای دریافت بهتردرمان، نیازاست که شما یک نقش فعال در درمان خود بر عهده بگیرید. شما فقط یک بیمار نیستید. شما و دکتر باید به عنوان یک تیم کار کنید. البته، شما ممکن است که شک داشته باشد که خودتان هم میتوانید به درمان کمک کنید اما این کار واقعا لازم و موثر است . …

برای دریافت درمان افسردگی این نکات را فراموش نکنید! ادامه »