نوروفیدبک چیست؟

در نوروفیدبک امواج مغزی، توسط يك جفت الكترود روي سر و يك يا دو اکترود روي لوب  شنيداري قرار داده می شود و به دستگاه منتقل می شود. کودک جلوی مانیتور نشسته و سعی می کند یک بازی ساده را( بدون استفاده از دست) هدایت کند. بدین ترتیب در صورتی که الگوی موج مغزی فرد …

نوروفیدبک چیست؟ ادامه »