چگونه از افکار خود جدا شویم؟

برگ هایی در جریان رود این تمرین یکی از تکنیک های گسلش از افکار یا جدا شدن از افکار است. فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: در این تمرین، می خواهیم تصور کنیم که در کنار یک رود نشسته ایم، و افکاری به سراغمان می آیند، تلاش برای اینکه اجازه دهیم این افکار …

چگونه از افکار خود جدا شویم؟ ادامه »