شما هم احساس خستگی می کنید؟ فکر می کنید علت آن چه باشد؟

  امروزه در کلینیک با هر کسی که صحبت می کنم دم از خستگی های مفرط میزندو می گویند که با وجود تغذیه مناسب و خواب کافی با هم روز بعد بسیار احساس خستگی می کندبا بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که عوامل زیر از علل اصلی خستگی در میان افراد می باشد …

شما هم احساس خستگی می کنید؟ فکر می کنید علت آن چه باشد؟ ادامه »