عقب ماندگی ذهنی در کودکان و نوجوانان

توصیف عقب ماندگی ذهنی، عبارت است از: توانایی های ذهنی کم تر از حد متوسط که از زمان تولد یا اوایل دوران شیرخوارگی وجود داشته باشد. حدوداً 3 درصد از کل جمعیت، دچار عقب ماندگی ذهنی هستند. از هر 1000 مورد تولد زنده حدود 6/3 مورد را کودکانی تشکیل می دهند که ضریب هوشی آنان …

عقب ماندگی ذهنی در کودکان و نوجوانان ادامه »