آیا تنگی کانال نخاعی همان دیسک کمر است؟

آیا تنگی کانال همان دیسک کمر است؟ یکی از علل شایع کمردرد تنگی کانال نخاعی است. تنگی کانال نخاعی عمدتا در  افراد میانسال و مسن دیده می شود. نخاع در درون یک کانال استخوانی قرار دارد که از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده است. اگر به دلایلی این کانال تنگ شود …

آیا تنگی کانال نخاعی همان دیسک کمر است؟ ادامه »