درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

  مقصود و غایت اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بوجود آوردن یک زندگی هدفمند و ارزشمند است، هر چند که گذران زندگی با آلام و رنج هایی همراه است، البته با هشیاری تمام می توان به این چنین زندگی هدفداری دست یافت. (ACT) رفتار درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ست که ترکیبی …

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) ادامه »