5 نمونه از کارهایی که نباید در برابر کودکان انجام دهید

سگ کوچولوی من  ,همیشه از تنهایی متنفر بود و وقتی تنها بود وسایل خانه  را میجوید . کودکان نیز متنفرند که انها را نادیده بگیرید  و یا تنها بگذارید ولی انها نمیتوانند  به وسایل خانه اسیب برسانند تا ما را اگاه سازند . به جای ان توانایی های پیشرفتی انها کاهش می  یابد و خانواده و …

5 نمونه از کارهایی که نباید در برابر کودکان انجام دهید ادامه »