کمک به کودک برای کنترل خود

  خبر خوب این است که حدود 30 درصد از کودکان چهار ساله حداقل در برخی از زمان ها در حال حاضر می توانند احساسات، اضطراب و انگیزه شان را به خوبی و به اندازه کافی برای مقاومت در برابر وسوسه های خود مدیریت کنند.   پایه و اساس کنترل خود اعتماد است. پدر و …

کمک به کودک برای کنترل خود ادامه »