ورزش پهلو

تمرینات ورزشی تصویری متحرک برای آب کردن چربی شکم و پهلو

تصاویر متحرک تمرینات ورزشی برای آب کردن چربی های پهلو و شکم هر تمرین را روزی 10 تا 20 بار (بسته به توان تان) انجام دهید و بین هر ست 30 ثانیه استراحت کنید. [divider] [divider]