ورزش برای مشاغل پشت میز نشین: تقویت عضلات 4 سر ران

   این حرکات را چگونه باید انجام دهیم؟ در وضعیت نشسته و حتی ایستاده هم میتوانید این تمرین ها را انجام دهید ،زانوی پا ی فعال صاف میشود و بعد از چند ثانیه این حرکات را با پای مخالف انجام دهید.   از این تمرین ها برای پیشگیری از چه بیماری هایی میتوان استفاده کرد؟ …

ورزش برای مشاغل پشت میز نشین: تقویت عضلات 4 سر ران ادامه »