فعالیت های پرخطر و البته مناسب برای کودکان بیش فعال/کم توجه !

بسیاری از کودکان مبتلا به بیش فعالی/کم توجهی تمایل بیش از حد برای فعالیت های خطرناک و مهار نشده دارند. والدین این بچه ها اغلب گزارش می کنند که فرزندشان خیلی حرف می زند و یا اینکه اگر در یک فروشگاه می روند به همه چیز دست می زند. رفتار تکانشی آن ها نیز در …

فعالیت های پرخطر و البته مناسب برای کودکان بیش فعال/کم توجه ! ادامه »