خانمها وقتی در حال صحبت کردن با تلفن هستید مواظب باشید!

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بسیاری از خانمها در هنگام تلفن صحبت کردن به مدت طولانی آرنج خود را روی میز قرار می دهند و وزن بدن و تنه خود را روی آرنجشان می اندازند. این امر موجب گیر افتادن یکی از اعصاب دست (عصب اولنار) در آرنج و ایجاد درد و …

خانمها وقتی در حال صحبت کردن با تلفن هستید مواظب باشید! ادامه »