تقویت کودک

تا چه زمانی باید به کودک برای رفتارهای مطلوب، پاداش داد؟

رفتاری که حدود پانزده روز پیاپی انجام شود ، معمولاً دیگر دشوار نیست . بیشتر پدر ومادرها در این مقطع ، رفتار مطلوب دیگری را در جدول می گنجانند .در ضمن پس از آنکه رفتار کودک معمولی شد ، بیشتر خانواده ها جدول را کنار می گذارند یا فقط  گه گاه  از آن استفاده می …

تا چه زمانی باید به کودک برای رفتارهای مطلوب، پاداش داد؟ ادامه »

فرزند من مدام پاداش های گرانبها و مادی درخواست می کند، چه کار کنم؟

اولین گام  تهیه یک برنامه پاداش است که با داشتن آن ، نیاز نیست که برای هر رفتار کوچکی به کودک پاداش مادی بدهید، بلکه برای یک سلسله ای از کارها به او پاداش می دهید. مثلا اگر توانست 10 ستاره را جمع کند، یک پاداش مادی که قبلا با هم توافق کرده اید به …

فرزند من مدام پاداش های گرانبها و مادی درخواست می کند، چه کار کنم؟ ادامه »