نقاط قوت فرد و تقویت آنها

  هر کدام از افراد دارای توان ، استعداد،علاقه و …خاص خود هستند بنابراین اگر فردی در جنبه ای ضعیف است ممکن است در جهت دیگری قوی باشد. اولین قدم در مورد رشد و شکوفایی فرزندان آن است که در رشته و شاخه هایی که درخشیده اند تقویت گردند و مورد تحسین و تشویق واقع …

نقاط قوت فرد و تقویت آنها ادامه »