ورزش برای افراد پشت میز نشین: کشش عضلات کمری و سرینی ،تقویت پشت بازو

  این حرکات را چگونه باید انجام داد؟ در وضعیت نشسته بر لبه صندلی با پایه ثابت قرار گرفته ،کف هر دو دست را بر روی نشیمنگاه صندلی قرار دهید و در این لحظه کمر و لگن را بالا کشیده این حرکت قدرتی قدرتی بوده وباید بر تعداد حرکات توجه کرد.   این تمرین از …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: کشش عضلات کمری و سرینی ،تقویت پشت بازو ادامه »