تقویت عضلات داخلی و خارجی ران

شش حرکت ورزشی برای کمک به جلوگیری از ترک خوردگی و شکستگی زانو

  تمرینات تناسب اندام   شش حرکت ورزشی برای کمک به جلوگیری از ترک خوردگی و شکستگی زانو   مواقعی پیش می آید که وقتی می ایستید، زانو ترک بر می دارد یا به هنگام پایین آمدن از پله ها صدای شکستن و ترق و تروق از زانو شنیده می شود. دلیل این همه سروصدا …

شش حرکت ورزشی برای کمک به جلوگیری از ترک خوردگی و شکستگی زانو ادامه »

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت عضلات چرخاننده داخلی و خارجی ران

این تمرین ها را چگونه باید انجام داد؟ در وضعیت نشسته بر روی صندلی ،کف پاها صاف بر روی زمین وروبه جبو قرار گرفته ،دراین حالت پاشنه ها از از هم فاصله گرفته و سر پنجه حرکت نمی کند و در حالت بعدی سر پنجه از هم فاصله گرفته و رو به خارج قرار می …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: تقویت عضلات چرخاننده داخلی و خارجی ران ادامه »