فواید پازل برای کودک شما و چگونگی ساخت آن در خانه!

پازل یکی از ابزارهایی است که بسیار بیشتر از آنچه که پدر و مادرها به آن توجه دارند، می تواند برای کودک مفید باشد. براساس فصلنامه مراقبت از کودکان آمریکا،پازل می تواند به پیشرفت و هماهنگی فیزیکی، اجتماعی و مهارت های عاطفی و ذهنی با ارائه یک مشکل به کودک و درخواست از او برای …

فواید پازل برای کودک شما و چگونگی ساخت آن در خانه! ادامه »