چگونه هیجانات و احساساتمان را بشناسیم؟

  خیلی از مواقع ما احساسات مان را با هیجانات اشتباه می گیریم و نمی توانیم از هم تلفیق کنیم و یا گاهی آنها را حذف کرده و یا رد می کنیم در ابتدا نیاز است که علت هیجانات و ریشه ها را در یابیم، به گذشته فکر کنید و فکر کنید که چه کاری …

چگونه هیجانات و احساساتمان را بشناسیم؟ ادامه »