مراحل تنظیم هیجان در قالب یک مثال

مثالی از تلاش برای کنترل تنظیم هیجانی بردن یک کودک خردسال به دندان پزشکی   هدفمون این است که کودک […]

مراحل تنظیم هیجان در قالب یک مثال بیشتر بخوانید »