چگونه الگوهای فکری منفی را تغییر دهم؟

  غلبه بر تفکر منفی، یک جنبه حیاتی از درمان افسردگی است. افراد افسرده بر تفکر منفی و افکار تحریف شده تمایل دارند . تغییر تفکر به عنوان بخشی از پیشرفت ، شناخت و شکست دادن الگوهای فکری منفی یک جنبه بسیار مهم تمرکز بر درمان است . رفتار درمانی – شناختی ، روان درمانی …

چگونه الگوهای فکری منفی را تغییر دهم؟ ادامه »