نکاتی برای افزایش توانایی شما برای یادگیری و به یاد آوردن

نکاتی برای افزایش توانایی شما برای یادگیری و به یاد آوردن تعریف یادگیری      فراگیری تا چند دهه قبل، کم‌تر بعنوان یک توانایی مورد عنایت قرار می‌گرفت. واژه‌ای که بیشتر از فراگیری رواج داشت، هوش بود. چیزی بنام ضریب هوشی یا سود هوشی که بطور معمول آن را با مخفف IQ می‌شناسیم، در ذهن خیلی از افراد جایگاه بالایی پیدا کرده بود. چنانچه کسی در آموختن توانمند بود، همه چیز را به سود هوشی بالا ی او مرتبط می‌دانستند و کاستی در فراگیری هم به سود هوشی پایین نسبت داده …

نکاتی برای افزایش توانایی شما برای یادگیری و به یاد آوردن ادامه »