توصیه هایی که شخصیت اجتماعی شما را شکوفا میکند!

توصیه هایی که شخصیت اجتماعی شما را شکوفا میکند!

توصیه هایی که شخصیت اجتماعی شما را شکوفا میکند!   مجموعه توانمندی‌هایی است که سبب کامیابی در زندگی اجتماعی فرد میشود، هر کس برای زندگی موفق در یک اجتماع ، مضاف بر مهارت‌های شخصی (فردی) به مهارت‌های دیگری احتیاج دارد که از آن بنام مهارت‌های اجتماعی یاد میکنند . مهارت‌های اجتماعی ، مجموعه رفتارهای اکتسابی است که از راه مشاهده ، مدل سازی،  ممارست و بازخورد آموخته میشود و دارای خصوصیات زیر است و رفتارهای کلامی‌و غیرکلامی‌را دربر می‌گیرند و پاسخ‌های مناسب و مؤثر را در بردارند، بیش‌تر جنبه‌ی تعاملی داشته، تحکیم اجتماعی را به حداکثر می‌رسانند و …

توصیه هایی که شخصیت اجتماعی شما را شکوفا میکند! ادامه »