تعریف محققان از « فضای شخصی یا حریم خصوصی و فاصله های استاندارد»

دانشمندان بریتانیایی می گویند که نمی فهمند هنگام صحبت چهره به چهره تا چه حدی نزدیک شدن به آدمها خیلی نزدیک به حساب می آید. از کجا تشخیص دهیم این فاصله ای که با شخص داریم برای حرف زدن راحت با او مناسب می باشد؟ اگر آنها در چند سانتیمتری صورت شما باشند شما به …

تعریف محققان از « فضای شخصی یا حریم خصوصی و فاصله های استاندارد» ادامه »