علت افزایش نرخ بیش فعالی !!!

علت افزایش نرخ بیش فعالی !!!

علت افزایش نرخ بیش فعالی !!! یکشنبه، 31 آگوست 2018  گزارش های جدید نشان می دهد که تعداد تشخیص (ADHD ) اختلال بیش فعالی – نقص توجه در بین کودکان در دو دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و از 6 تا 10 درصد افزایش یافته است. دکتر وی بائو( استادیار اپیدمیولوژی با …

علت افزایش نرخ بیش فعالی !!! ادامه »