چرا تعداد نوزادهای پسر بیشتر از دخترهاست؟

در دنیا در مقابل هر 107 نوزاد پسر 100 نوزاد دختر متولد می شود. این نسبت مبهم تا حدی به دلیل سقط جنین عمدی و کشتن نوزادان دختر در کشورهایی مانند چین و هند است که تمایل بیشتری به داشتن فرزند پسر دارند. اما حتی با در نظر نگرفتن این عوامل، نسبت جنسیت مردان به …

چرا تعداد نوزادهای پسر بیشتر از دخترهاست؟ ادامه »