چرا تعداد نوزادهای پسر بیشتر از دخترهاست؟

در دنیا در مقابل هر 107 نوزاد پسر 100 نوزاد دختر متولد می شود. این نسبت مبهم تا حدی به […]

چرا تعداد نوزادهای پسر بیشتر از دخترهاست؟ بیشتر بخوانید »