تعبیر خواب از دیگاه روانشناسی

    براساس خواب مراجع، او بدنبال بررسی وضعیت می رود و نوری که مشاهده می کند بر روی او متمرکز شده است و همه به او توجه می کنند. آمدن اعضای بدن به سطح خاک نشان از فاش شدن حقیقت دارد، بدین معنی ست که مردم دارند متوجه اعتیاد همسر این خانم می شوند. …

تعبیر خواب از دیگاه روانشناسی ادامه »