وقتی به آینه نگاه می کنید، خودتان را دوست دارید؟

تصور بدنی شما مثبت است یا منفی؟ اگر جواب منفی است ، باید بدانید که تنها نیستید. بسیاری از زنان این تصور را دارند. احتمالاً به دلیل ایده آل های خاص اجتماعی و فرهنگی برای زیبایی این استرس در زنان به وجود آمده است. زنان مدام دنبال تصویری باربی مانند می باشند. تصویری که رسیدن …

وقتی به آینه نگاه می کنید، خودتان را دوست دارید؟ ادامه »