این ها می تواند نشانه های یک تشنج باشد

احساس ناگهانی تغییر در بو، احساس ، طعم و یا صداهای اطراف برای چند ثانیه تا چند دقیقه احساس اینکه […]

این ها می تواند نشانه های یک تشنج باشد بیشتر بخوانید »