از این روش برای کنترل رفتار با کودکتان استفاده کنید!

   از روش “سوزن گرامافون گیر کرده ” استفاده کنیم     سعی نکنید که همیشه برای کود کی که جواب منفی شما رانمی پذیرد ،دلیل بیاورید این کودک اموخته است که با سماجت و پافشاری میتوان به نتیجه دلخواه رسید،بنابر این، انقدر ادامه میدهد تا شما را تسلیم کند .     چگونه پاداش دهیم …

از این روش برای کنترل رفتار با کودکتان استفاده کنید! ادامه »