مزایا و معایب تست هوش | مرکز تست هوش در شمال تهران

تست های هوش آزمون های روانشناسی هستند که برای اندازه گیری عملکردهای ذهن مانند منطق، درک و قضاوت طراحی می شوند. هدف از برگزاری تست های هوش رسیدن به یک ایده آل از پتانسیل های فکری افراد می باشد. این آزمون ها حول مجموعه محرک هایی طراحی شده اند تا نمره ای را براساس مدل طراح …

مزایا و معایب تست هوش | مرکز تست هوش در شمال تهران ادامه »