اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات

اسکولیوز چیست و چرا درمان شود؟   اسکولیوز نوعی انحنای جانبی خط عمود ستون فقرات می باشد. وقتی از پهلو مشاهده می شود، ستون فقرات دارای گردی خفیف در قسمت فوقانی پشت و نوعی انحنا به سمت داخل در قسمت فوقانی پشت یا کمر است. ستون فقرات سالم از قسمت جلو یا عقب بدن صاف …

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات ادامه »