انجام تست نوار عصب و عضله و تشخیص و درمان نوروپاتی

نوار عصب و عضله (EMG-NCV) و (VEP، SSEP BAER)   موارد استفاده: تشخيص و پايش بيماريهاي عَصب و عضله مانند پلي […]

انجام تست نوار عصب و عضله و تشخیص و درمان نوروپاتی بیشتر بخوانید »