انجام تست نوار عصب و عضله و تشخیص و درمان نوروپاتی

نوار عصب و عضله (EMG-NCV) و (VEP، SSEP BAER)   موارد استفاده: تشخيص و پايش بيماريهاي عَصب و عضله مانند پلي نوروپاتي، راديكولو پاتي، نورو پاتي،… تشخيص و ارزيابي آسيبهاي ناش از ديسكهاي كمري و گردني و يا تنگي كانال نخاعي بررسي سلامت راههاي عصبي بينايي(VEP) بررسي سلامت مسير عصبي مركزي شنوايي (BAER) بررسي سلامت مسير …

انجام تست نوار عصب و عضله و تشخیص و درمان نوروپاتی ادامه »