آزمون بیش فعالی و نقص توجه: هوش پزشکی خود را بیازمائید

  1)     ADHD اختصار کدام اختلال شناخته شده می باشد؟ الف)  اختلال حساسیت شدید  و کمبود توجه (Attention Defict Hypersensitivity Disorder) ب) اختلال بیش فعالی و توجه منتشر (Attention Diffusion Hyperactivity Disorder) ج) اختلال بیش فعالی و نقص توجه) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder د) اختلال حساسیت زیاد  و کمبود عاطفی(Affection Deficit Hypersensitivity Disorder) [divider] 2)     …

آزمون بیش فعالی و نقص توجه: هوش پزشکی خود را بیازمائید ادامه »