دوست داری سیگارتو ترک کنی ! زیاد پرخوری میکنی ! پس چرا این عادات رو ترک نمی کنی؟

اگر می دانید که سیگار کشیدن برای شما ضرر دارد پس چرا سیگار میکشید؟ اگر همه می گویند که چه اندام نامتناسبی داری پس چرا از همین امروز شروع به رژیم غذایی مناسب نمی کنی؟ خیلی از ماها با وجود اینکه می دانیم بعضی از کارها بد است باز هم  عادت های بد را تکرار …

دوست داری سیگارتو ترک کنی ! زیاد پرخوری میکنی ! پس چرا این عادات رو ترک نمی کنی؟ ادامه »