اعتیاد چیست؟

اکثر افراد چگونگی اعتیاد پیدا کردن افراد معتاد به مواد مخدر را درک نمی کنند. اغلب به اشتباه فکر می کنند که افراد معتاد فاقد اصول اخلاقی و اراده هستند و با انتخاب مواد مخدر ساده ترین راه زندگی را انتخاب می کنند. در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری پیچیده محسوب می شود …

اعتیاد چیست؟ ادامه »